top of page

Content

Ahmetović, M. (2021). POSTOJI LI ALTERNATIVA IZAZOVNOM PONAŠANJU DJECE I OMLADINE U AUTISTIČNOM SPEKTRU? Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 9-27.

SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ KOMUNIKACIONIH TEŠKOĆA ODRASLIH OSOBA SA FLACIDNOM DIZARTRIJOM

Arsenić Ivana, Jovanović Simić Nadica, Drljan Bojana, Ječmenica Nevena, Daničić Zorica

2021; 3 (3), 29-40. https://doi.org/10.59519/mper3002

Download

Arsenić, I., Jovanović Simić, N., Drljan, B., Ječmenica, N., & Daničić, Zorica. (2021). SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ KOMUNIKACIONIH TEŠKOĆA ODRASLIH SOBA SA FLACIDNOM DIZARTRIJOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 29-40.

Berber, M., & Patković, N. (2021). POZITIVNI EFEKTI PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA ASPEKTE DJEČIJEG RAZVOJA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU NA PODRUČJU ZENIČKODOBOJSKOG KANTONA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 41-54.

NIVO KOGNITIVNIH DISFUNKCIJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM

Bubanja Ivana, Cukić Živana, Stanisavljević Saša

2021; 3 (3), 55-64. https://doi.org/10.59519/mper3004

Download

Bubanja, I., Cukić Ž., & Stanisavljević, Saša. (2021). NIVO KOGNITIVNIH DISFUNKCIJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 55-64.

PERCEPCIJA NIVOA SOCIJALNE PODRŠKE OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM

Cukić Živana, Stanisavljević Saša, Bubanja Ivana

2021; 3 (3), 65-78. https://doi.org/10.59519/mper3005

Download

Cukić, Ž., Stanisavljević, Saša., & Bubanja, I. (2021). PERCEPCIJA NIVOA SOCIJALNE PODRŠKE OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 65-78.

Ćalasan, S., Mastilo, B., Vuković, B., & Zečević, I. (2021). PRISTUPAČNOST USLUGA SPECIJALNIH EDUKATORA I REHABILITATORA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 IZ PERSPEKTIVE RODITELJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 79-86.

Dramalija, M. (2021). DJECA SA KOHLEARNIM IMPLANTATOM U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 87-98.

Grbavac, I., & Rako, M. (2021). RODITELJSKI STRES U OBITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I STRATEGIJE SUOČAVANJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 99-111.

TRENUTNI POLOŽAJ DEFEKTOLOGA U DRUŠTVU

Hodžić Ivana, Begenišić Ognjen

2021; 3 (3), 113-125. https://doi.org/10.59519/mper3009

Download

Hodžić, I., & Begenišić, O. (2021). TRENUTNI POLOŽAJ DEFEKTOLOGA U DRUŠTVU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 113-125.

IZRAŽENOST KOGNITIVNIH STILOVA UVJETOVANIH KOCKANJEM KOD SREDNJOŠKOLACA NA PODRUČJU GRADA ŽIVINICE

Jahić Adela, Bijedić Meliha, Kuralić-Čišić Lejla, Hrnjić Almedina, Suljkanović-Đedović Emina

2021; 3 (3), 127-140. https://doi.org/10.59519/mper3010

Download

Jahić, A., Bijedić, M., Kuralić-Čišić, L., Hrnjić, A., & Suljkanović-Đedović, E. (2021). IZRAŽENOST KOGNITIVNIH STILOVA UVJETOVANIH KOCKANJEM KOD SREDNJOŠKOLACA NA PODRUČJU GRADA ŽIVINICE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 127-140.

Jakšić, J., & Ćalasan, S. (2021). LOGOPEDSKA TERAPIJA KOD DJECE SA OBOSTRANIM RASCJEPOM GORNJE USNE - PRIKAZ SLUČAJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 141-147.

Jurišić, I. (2021). UZROČNO-POSLJEDIČNA VEZA EKRANIZACIJE, ELEKTROMAGNETNIH/RADIOFREKVENCIJSKIH ZRAČENJA I POREMEĆAJA KOMUNIKACIJE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 149-161.

Jusić, M. (2021). MLADI KAO KONZUMENTI I EVALUATORI INFORMACIJA DOSTUPNIH NA INTERNETU- KAKO DJELOVATI? Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 163-174.

Kantić, A. (2021). PREVALENCA POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA KOD DJECE U ČETVRTIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 175-186.

Jusufbašić, S., & Abidović-Mačković, A. (2021). USPJEŠNOST PRIMJENE LOGOPEDSKOG TRETMANA I REEDUKACIJE PSIHOMOTORIKE KOD DJETETA SA USPORENIM GOVORNO- JEZIČKIM RAZVOJEM- PRIKAZ SLUČAJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 187-196.

Karić, N., & Dramalija, M. (2021). ZNAČAJ I ULOGA PORODICE U RAZVOJU DJECE SA POTEŠKOĆAMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 197-207.

Klavž, T. (2021). INTERVIZIJA U SPECIJALNOJ EDUKACIJI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 209-222.

Kovačić, Z., & Cvijetić, M. (2021). POJEDINI ASPEKTI USLUGA RANE INTERVENCIJE PRI RAZVOJNOM SAVETOVALIŠTU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 223-235.

PERCIPIRANO ZDRAVLJE RODITELJA DJECE SA AUTIZMOM

Kurspahić-Mujčić Amira, Mujčić Amra

2021; 3 (3), 237-244. https://doi.org/10.59519/mper3019

Download

Kurspahić-Mujčić, A., & Mujčić, A. (2021). PERCIPIRANO ZDRAVLJE RODITELJA DJECE SA AUTIZMOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 237-244.

Kurtović, K., & Abdičević, D. (2021). UPOTREBA SISTEMA AUGMENTATIVNE I ALTERNATIVNE KOMUNIKACIJE U PRAKSI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 245-257.

Lazić, Lj. (2021). POVEZANOST STIGMATIZACIJE MALOLJETNIH PRESTUPNIKA I DEZORGANIZACIJE PORODICE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 259-272.

Ibrahimović, N., & Ličina, A. (2021). PROGRAM RANE INTERVENCIJE-STAVOVI RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 273-282.

KOGNITIVNA I EMOCIONALNA EMPATIJA KAO ČINIOCI STAVA UČENIKA TIPIČNE POPULACIJE PREMA VRŠNJACIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Lukić Ana, Đorem Slađana, Milić Jelena, Joksimović Bojan, Božinović Milena, Joksimović Vedrana

2021; 3 (3), 283-297. https://doi.org/10.59519/mper3023

Download

Lukić, A., Đorem, S., Milić, J., Joksimović, B., Božniović, M., & Joksimović, V. (2021). KOGNITIVNA I EMOCIONALNA EMPATIJA KAO ČINIOCI STAVA UČENIKA TIPIČNE POPULACIJE PREMA VRŠNJACIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 283-297.

Pavičić Dokoza, K. (2021). PRIMJENA TELETERAPIJE U LOGOPEDSKOM RADU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 299-307.

Pavlin, N. (2021). ŠKOLOVANJE NA DALJINU S UČENICIMA S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 309-325.

Pavlović, I. (2021). UTICAJ SAVREMENE TEHNOLOGIJE NA RAZVOJ DECE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 327-337.

Poredoš Lavor, D. (2021). ISKUSTVA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE RODITELJIMA DJECE I MLADIH OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 339-350.

Radaković, M., Nestorov, S., & Radaković, K. (2021). VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I RAČUNARI KAO POMOĆ U ŠKOLSKOM I VANŠKOLSKOM OBRAZOVANJU DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 351-360.

NIVO OČUVANOSTI MENTALNOG ZDRAVLJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM

Stanisavljević Saša, Bubanja Ivana, Cukić Živana

2021; 3 (3), 361-374. https://doi.org/10.59519/mper3029

Download

Stanisavljević, S., Bubanja, I., & Cukić, Ž. (2021). NIVO OČUVANOSTI MENTALNOG ZDRAVLJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 361-374.

ULOGA NASTAVNIKA U PREVENCIJI PROBLEMA U PONAŠANJU KOD UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Suljkanović Đedović Emina, Kuralić Čišić Lejla, Jahić Adela, Bijedić Meliha

2021; 3 (3), 375-385. https://doi.org/10.59519/mper3030

Download

Suljkanović Đedović, E., Kuralić Čišić, L., Jahić, A., & Bijedić, M. (2021). ULOGA NASTAVNIKA U PREVENCIJI PROBLEMA U PONAŠANJU KOD UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 375-385.

Vuković, B., Ćalasan, S., & Vegar, A. (2021). ODNOS JEZIČKOG RAZVOJA I JEZIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE SA BILINGVIZMOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 387-399.

Zečić, M. (2021). UTICAJ SPORTSKOG TURIZMA NA RAZVOJ DJECE U DOBA COVIDA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 401-414.

Zečić, S. (2021). LOGOPED U INTERDISCIPLINARNOM TIMU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 417-432.

Zilić, F. (2021). KOMPETENCIJE NASTAVNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 433-443.

bottom of page