top of page
Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji  (MPER) je naučni časopis koji objavljuje naučne radove sa naše godišnje Konferencije koja se održava jednom godišnje od 2018.godine.  MPER primjenjuje duplu slijepu recenziju i objavljuje originalne istraživačke radove, pregledne radove i druge znanstvene radove iz područja specijalne edukacije i srodnih nauka. Kako bi osigurali da vaša predaja udovoljava našim standardima za objavljivanje, molimo vas da pregledate sljedeće smjernice za predaju radova:
1.    Originalnost: Svi radovi moraju biti originalni radovi koji nisu ranije objavljeni ili predani za objavljivanje drugdje. MPER objavljuje pregledne radove, studije slučaja, i originalne istraživačke radove. MPER od 2023. god. ne objavljuje stručne radove. 
2.    Formatiranje: Predaje treba slijediti smjernice navedene u APA 7 priručniku. Rukopisi bi trebali biti dvostruko razmaknuti s marginama od 2,5cm (1 inč) i trebaju uključivati stranicu s naslovom (Times New Roman, font 14, centrirano), imenima autora i njihovih afilijacija (Times New Roman, font 12, centrirano).
3.    Dužina: Istraživački radovi ne bi smjeli biti duži od 6000 riječi (uključujući reference), dok pregledni radovi ne smiju biti duži od 7000 riječi (uključujući reference). Glavni dio teksta treba napisati u Times New Roman, font 12.
4.    Sažetak: Svi radovi moraju uključivati nestruktuirani sažetak od najviše 200 riječi, koji sažima glavne tačke članka.
5.    Slike i tabele: Sve slike i tabele trebaju biti uključene u rukopisu i trebaju biti dovoljno kvalitetne za objavljivanje.
6.    Reference: Sve reference trebaju biti pravilno citirane i navedene na kraju rukopisa prema APA 7 stilu citiranja
7.    Postupak pregleda: Sve predaje će biti predmet dvostruko slijepog postupka pregleda, a autori mogu očekivati povratne informacije u roku od 30 dana.
Slijedeći ove smjernice za predaju, možete povećati vjerojatnost da će vaša predaja biti prihvaćena za objavljivanje u MPER-u. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o ovim smjernicama ili postupku predaje, kontaktirajte nas na  konferencijasarajevo@gmail.com.

 

Autori trebaju poslati naslovnu stranu i puni rad na mail konferencije:

Naslovna strana rada sadržava:

  1. Naziv rada - naziv rada bi trebao biti kratko i informativno napisan, te bi trebao jasno odražavati temu rada.

  2. Imena autora - imena svih autora koji su doprinijeli radu trebala bi biti navedena na naslovnoj stranici.

  3. Ime i adresa institucije - ime i adresa institucije gdje su autori zaposleni ili studiraju.

  4. Kontakt informacije autora - kontakt informacije autora trebale bi biti navedene na naslovnoj stranici, kao što su e-mail adresa, ORCID ID, telefonski broj i adresa.

  5. Informacije o finansiranju istraživanja;

  6. Informacije o sukobu interesa.

Puni rad sadrži naslov, sažetak i tekst rada (obično struktuiran prema IMRAD strukturi: Uvod, Metode, Rezultati i Diskusija). Tabele i slike su inkorporirane u tekst rada.

Radovi se šalju na email: konferencijasarajevo@gmail.com

bottom of page