top of page

Content

EXECUTIVE FUNCTIONS IN INSTITUTIONALIZED CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE
Gligorović Milica, Buha Nataša
2022; 4 (4), 11-24
Download

 

Gligorović, M. & Buha, N. (2022). EGZEKUTIVNE FUNKCIJE KOD INSTITUCIONALIZOVANE DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 11-24.

Kantić, A. (2022). ISPITIVANJE RAZLIKA U POREMEĆAJIMA SLUŠNOG PROCESIRANJA KOD DJECE RAZLIČITIH UZRASNIH GRUPA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 25-37

THE PRESENCE OF VIOLENCE AMONG IMMIGRANTS FROM THE MIDDLE EAST AND NORTHEAST AFRICA
Kuralić-Čišić Lejla, Bijedić Meliha, Čokić Adela, Suljkanović-Đedović Emina, Čubra Ana
2022; 4 (4), 39-49
Download

Kuralić Čišić, L., Bijedić, M., Čokić, A., Suljkanović Đedović, E., & Čubra, A. (2022). PRISUTNOST NASILJA KOD IMIGRANATA SA BLISKOG ISTOKA I SJEVEROISTOČNE AFRIKE. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 39-49

Ćalasan, S., & Jovanović, N. (2022). UTICAJ POLA NA ADAPTIVNE VJEŠTINE DJECE TIPIČNOG RAZVOJA ŠKOLSKOG UZRASTA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 51-59.

Cvijetić Vukčević, M. (2022). DOSTUPNOST IZBORA ODRASLIM OSOBAMA SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 61-71.

INCLUSION (NOT) IS AN ILLUSION
Elvira Mujkanović, Lejla from Podbića
2022; 4 (4), 73-83
Download

Mujkanović, E., & Podbićanin, L. (2022). INKLUZIJA (NI)JE ILUZIJA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 73-83.

EARLY CHILD DEVELOPMENT CARE/TASK OF INDIVIDUAL OR TEAM
Branka Vukas Kovačević, Suzana Utješanović
2022; 4 (4), 85-98
Download

Vukas Kovačević, B., & Utješanović, S. (2022). RANI RAZVOJ DETETA BRIGA/ZADATAK POJEDINCA ILI TIMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 85-98.

Kurspahić Mujčić, A., & Mujčić, A. (2022). DETERMINANTE ZADOVOLJSTVA USLUGAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 99-109.

Torlaković, A., & Šebić, L. (2022). HALLIWICK KONCEPTA PLIVANJA ZA DJECU SA DOWN SYNDROMOM TEORISKI I PRAKTIČNI ASPEKTI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 111-120.

Begenišić, O. (2022). STAVOVI UČITELJA I NASTAVNIKA REDOVNIH ŠKOLA PREMA INKLUZIJI DJECE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 121-140.

INCLUSION AND THE ROLE OF THE TEACHER
Saša Stepanović, Vladimir Ilić
2022; 4 (4), 141-153
Download

Stepanović, S., & Ilić, V. (2022). INKLUZIJA I ULOGA NASTAVNIKA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 141-153.

Pavlović, I. (2022). UTICAJ SOCIJALIZACIJE I USAMLJENOSTI NA RAZVOJ I FUNKCIONISANJE DECE. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 155-170.

QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS - LITERATURE REVIEW
Ilić-Savić Ivana, Petrović-Lazić Ivana
2022; 4 (4), 171-182
Download

Ilić-Savić, I., & Petrović-Lazić, M. (2022). KVALITET ŽIVOTA DECE SA POREMEĆAJIMA GOVORA - PREGLED KROZ LITERATURU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 171-182.

THE FUNCTION OF PHYSICAL AGGRESSION IN PERSONS WITH SEVERE FORMS OF INTELLECTUAL DISABILITY
Zoran Kovačić, Mediha Arnautalić, Christine Hilcenko
2022; 4 (4), 183-195
Download

Kovačić, Z., Arnautalić, M. & Hilcenko, C. (2022). FUNKCIJA FIZIČKE AGRESIJE KOD OSOBA SA TEŽIM OBLICIMA INTELEKTUALNE OMETENOSTI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 183-195.

REPRESENTATION OF GFCF DIET IN CHILDREN WITH NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS
Ćirić Sanela, Bojanić Kosović Olivera
2022; 4 (4), 197-206
Download

Ćirić, S., & Bojanić Kosović, O. (2022). ZASTUPLJENOST GFCF DIJETE KOD DJECE SA NEURORAZVOJNIM POREMEĆAJIMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 197-206.

Popaja, S., Avdić, B., & Mamela, A. (2022). POTICANJE RAZVOJNIH POTREBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREDŠKOLSKE DOBI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 207-217.

INVOLVEMENT OF PARENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abdičević Dalila, Kurtović Kanita
2022; 4 (4), 219-230
Download

Abdičević, D., & Kurtović, K. (2022). UKLJUČENOST RODITELJA U ODGOJNO-OBRAZOVNI PROCES. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 219-230.

Zilić, F., & Šečić, A. (2022). ZNAČAJ PSIHOMOTORNE REEDUKACIJE U USVAJANJU SHEME TIJELA KOD UČENIKA SA INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 231-237.

SPECIFIC LEARNING DIFFICULTIES: DEFINITION, PREVALENCE AND ETIOLOGY
Vuković Bojana, Ćalasan Slađana, Vegar Andrea, Vidojević Jelena
2022; 4 (4), 239-249
Download

Vuković, B., Ćalasan, S., Vegar, A., & Vidojević, J. (2022). SPECIFIČNE TEŠKOĆE U UČENJU: DEFINICIJA, PREVALENCIJA I ETIOLOGIJA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 239-249.

SLEEPING DIFFICULTIES OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
Valentina Devčić, Blaženka Paković
2022; 4 (4), 251-262
Download

Devčić, V., & Paković, B. (2022). TEŠKOĆE SPAVANJA UČENIKA S OŠTEĆENJEM VIDA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 251-262.

Božinović D, D. (2022). OGLEDNI MODEL INKLUZIVNE, MULTIDISCIPLINARNE, INTEGRATIVNE I TEMATSKE NASTAVE KAO PRIMER DOBRE PRAKSE. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 263-277.

Dramalija, M., & Begović Lukač, R. (2022). ZNAČAJ ALTERNATIVNE I AUGMENTATIVNE KOMUNIKACIJE KOD DJECE I ODRASLIH SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 4(4), 279-288.

bottom of page